ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2555 เป็นต้นไป

 แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี

 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2555  เป็นต้นไป

          นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย /คณะ /สาขาวิชา/สโมสรนักศึกษา/ชมรมนักศึกษา ได้จัดขึ้นนักศึกษาจะต้องเข้าระบบลงทะเบียน(จอง) การเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (http://event.snru.ac.th) ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับการเข้าดูผลการเรียน

 

ขั้นตอนการเข้าระบบระเบียนกิจกรรมออนไลน์

1.นักศึกษาเข้าระบบระเบียนกิจกรรม(http://event.snru.ac.th)

        ชื่อผู้ใช้        =   รหัสนักศึกษา 

        รหัสผ่าน     วัน/เดือน/ปีเกิด 

 ( เช่น เกิดวันที่  9 มกราคม 2535  รหัสผ่านคือ  09012535)

2.นักศึกษาดูกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น  ถ้าสนใจกิจกรรมใด สามารคลิกดูรายละเอียดและคลิกลงทะเบียนจองการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้ทันที

 (รายละเอียด และการลงทะเบียน จะอยู่ด้านล่างสุดของแต่ละกิจกรรม)

 หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทำการจองไว้ได้  ให้นักศึกษายกเลิกการจองก่อนถึงวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย  1  วัน 

3.นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา  ที่กำหนด  จะได้รับรหัสยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม(AC  CODE

4.นักศึกษาทำการยืนยัน การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง  ผ่านระบบ ตามข้อ 1

แล้วเข้าไปที่  รหัสยืนยันกิจกรรม (AC  CODE)   แล้ว ทำการกรอกรหัสตามเอกสารที่ได้รับแจก กด ยืนยัน   ระบบก็จะนับกิจกรรมให้นักศึกษา ตามแต่ละกิจกรรมที่กำหนด  อาจเป็น  1 กิจกรรม  หรือ  2  กิจกรรม

5.เมื่อยื่นยันเสร็จทำการ  Refresh  จำนวนกิจกรรมก็จะเพิ่มขึ้น ตามที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม (ดูจากตัวเลขด้านบน มุมขวา จะเพิ่มขึ้น)

 วันที่ : 17 ก.ย. 2556
ที่มา : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
อ่าน : 5527

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680   ถนนนิตโย   ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร./โทรสาร  0-4274-3854    Website : http://sdd.snru.ac.th  E-mail : sdd@snru.ac.th