ข่าวประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2555 (คัดเลือกเมษายน 2556)

 

ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2555

(เกณฑ์ทหารเดือน เมษายน 2556)

นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2535 (หรือ พ.ศ.2534 ที่ยังตกค้างไม่ทำเรื่องผ่อนผันทหาร)  ที่ กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร โดยจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ใน ปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน พ.ศ.2556 ) นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับสถาบัน โดยนักศึกษาต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (สด.35)ที่สัสดีอำเภอ หรือสำนักงานเขต ของตนตามภูมิลำเนาทหารที่ขึ้นทะเบียนทหารไว้

ใช้หลักฐานเพื่อยื่นเรื่องผ่อนผันทหาร ดังนี้
1) เขียนคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2555   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้อง

2) สำเนาหมายเรียก (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

 3) สำเนาหนังสือสด.9 (ต้องถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง) จำนวน 2 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้านมีเลขที่บ้าน และชื่อนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา   จำนวน   1  ฉบับ
     
ดาวน์โหลดขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันทหาร

 ส่งหลักฐานได้ที่

 

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา      เวลา 08.30-16.30 น.         เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่ 1  กันยายน  2555  ถึง วันที่  13  มกราคา  2556 เท่านั้น    หากพ้นกำหนด นักศึกษาอาจไม่ได้รับสิทธิการผ่อนผันทหาร

สิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังยื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

        ประมาณกลาง เดือนมีนาคม 2555  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันได้ที่สัสดีอำเภอ/หรือสัสดีเขตตามภูมิลำเนาทหารของตน ว่ามีรายชื่อให้มีสิทธิ์ผ่อนผันฯ หรือไม่ แล้วปฏิบัติดังนี้

          - ถ้าตรวจสอบแล้วมีรายชื่อได้รับอนุมัติผ่อนผันฯ ให้นักศึกษาไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือกตามหมายเรียก (สด.35)โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษาและหลักฐานตามที่สัสดี จังหวัดตอบรับไปด้วย     นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯ หากไม่ไปรายงานตัวตามหมายเรียก (สด.35) ในวันตรวจเลือก ถือว่าหนีทหาร ยื่นเอกสารกับสถาบันฯ ครั้งเดียว แต่ต้องไปรายงานตัวทุกปี          

          -ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อของตนผ่อนผันฯ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษาโดยด่วน    (ตรวจสอบ ก่อนถึงวันตรวจเลือก อย่างน้อย  2  สัปดาห์)

โปรดทราบ      นักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารภายในระยะเวลา ที่สถาบันกำหนด ถือว่าล่าช้า อาจมีผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และหากไปตรวจเลือกแล้วถูกให้เข้ากองประจำการ จะต้องเข้ารับราชการทหารทันที กรณีนี้ไม่สามารถลาศึกษาต่อได้

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักศึกษา

นายนิรุตย์   วิชาชาติ

088-5380574

rutsueya@hotmail.com

http://www.facebook.com/rutsueya.tajizawa วันที่ : 28 พ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 12275

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680   ถนนนิตโย   ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร./โทรสาร  0-4274-3854    Website : http://sdd.snru.ac.th  E-mail : sdd@snru.ac.th