แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 

แบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองการรับทุนการศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

 


แบบฟอร์มคำร้องขอทุนการศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา กองทุนคนดี  ศรีราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์มเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 


แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

แบบเสนอโครงการจัดกิจกรรมนักศึกษา (กจ. 1 – 10) ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มขอจัดตั้ง / ต่ออายุชมรม

 


เอกสารสำหรับการกู้ยืม  กยศ./กรอ.

กยศ.101 

กยศ.102

กยศ./กรอ 103  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา

กยศ. หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว

หนังสือรับรองการไม่มีงานทำระหว่างศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ป)

แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้าน แผนที่บ้าน

แบบฟอร์มจิตอาสา