ข่าวและประกาศทั่วไป

ข่าวสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/ศิษย์เก่า

ไม่พบเรื่อง
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
รณรงค์วินัยจราจร
วินัยจราจร สะท้อน วินัยชาติ

วินัยจราจร สะท้อน วินัยชาติ

โพสต์โดย งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2019
คู่มือกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560-2564
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำกองพัฒฯ

แนะนำกองพัฒนานักศึกษา

แนะนำกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดทำวิดีโอข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ) รายละเอียดตามคลิปวีดีโอ ดังต่อไปนี้และขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ทำแบบประเมินกิจกรรมตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ : http://wow.in.th/bZUY

โพสต์โดย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
หางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ