http://sdd.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/แจ้งกำหนดการสอบวัดประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา-ชั้นปีที่-1.jpg
แจ้งกำหนดการสอบวัดประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา-ชั้นปีที่-1
http://sdd.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/ยายอ่อนศรี.jpg
http://sdd.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/บริจาคเลือด72560.jpg
บริจาคโลหิต
http://sdd.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/BN-ฟุตซอล.jpg
http://sdd.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/แบนเนอร์สัมนากองพัฒฯ.jpg
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศเรื่องการจัดการประกวด  ออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ  โครงกระดูกสุนัขที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  และได้รับพระราชทานชื่อจาก ร.9  ใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว  ในโครงการเที่ยวสบายใจไปเที่ยวสบายดี ในการนี้จึงประชาสัมพันธืเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าประกวดออกแบบตามหนังสือด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้การเป็นจิตอาสาสภากาดไทยพร้อมการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 22- 23 ก.ค.2560 นี้ อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน”

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองเกียรติยศ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป.

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ป. โดยในพิธีเปิดนั้น ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป. ทั้งนี้โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตนในการเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เช่นแนวปฏิบัติตนด้านวิชาการ ด้านการเงิน และการให้บริการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป.”

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2560

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษา โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 โดยเป็นการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 6 คณะ อ่านเพิ่มเติม “โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2560”

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560  โดยในพิธีเปิดโครงการ ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ภายในงานยังมีการแนะนำคณะผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน แนวปฏิบัติด้านวิชาการ , การเงิน , การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ และแนวปฏิบัติตนด้านกิจกรรมนักศึกษาในเรื่องของ วินัยนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา อ่านเพิ่มเติม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560”

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติการอยู่หอพักให้กับนักศึกษาที่เข้าพักใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษา และยังมีกิจกรรมรับน้องใหม่โดยเป็นกิจกรรมเข้าฐาน รอบหนองหญ้าไซ เช่นกิจกรรมสักการะพระพุทธรัชชปัญญาบารมี สักการะเจ้าปู่หนองหญิาไซ ความปลอดภัยในชีวิตและทัพย์สิน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรักและความเข้าใจ เพื่อนช่วยเพื่อน ที่จัดโดยงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา หน่วยหอพักใน อ่านเพิ่มเติม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา 2560”

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำนักศึกษาทั้ง 8 องค์กร ประกอบด้วย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา สโมรสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางและร่วมหาแนวทางการรับน้องใหม่ของกลุ่มผู้นำนักศึกษา  เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มผู้นำนักศึกษา โดยในโครงการ อาจารย์ปัญญา มหาชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560”

รายงานประจำปีงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

เมนูลัด

ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Facebook Fanpage

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

  • 23,285 ครั้ง

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38