รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 462 คน รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ตรวจโดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563”

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและร่วมเสวนา กับ เครือข่ายศิษย์เก่าจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม “โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม”

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ”

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

คู่มือกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560-2564
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38