รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ”

กยศ.รวมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6

เผยเเพร่เมื่อ

กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตมนุษย์ ปีที่ 6 ณ หอประชุมจามจจุรี 1-2 มหาวิทยาลัยราภัฎสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กยศ.รวมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6”

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38