รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้มีคณะกรรมการบริหารนักศึกษา มาดำเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย อ่านเพิ่มเติม “การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562”

เสวนาในหัวข้อ ” ภาวะผู้นำนักศึกษายุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย ” นโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ ” ภาวะผู้นำนักศึกษายุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย ” นโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ณ ห้อง 19313 อาคา 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “เสวนาในหัวข้อ ” ภาวะผู้นำนักศึกษายุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย ” นโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉินโดยใช้สถานการณ์สมมติ

เผยเเพร่เมื่อ

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉินโดยใช้สถานการณ์สมมติ มีวัตถุประสงเพื่อซักซ้อมแผนการรับมือกับสถานการณ์ ในการเกิดเหตุการฉุกเฉินระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบการส่งต่อกับทางโรงพยาบาลภายนอกและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น  ในการนี้ ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และได้รับความร่วมมือกับตัวแทนคณะต่างๆ เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉินโดยใช้สถานการณ์สมมติ”

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการรณรงค์เก็บถุงพลาสติก กล่องโฟม เศษกระดาษและขยะบริเวณพื้นถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”จังหวัดสกลนคร”

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38