ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 1 / 2560

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560 และได้ส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้นักศึกษาไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก (สด.35) ห้วงเดือนเมษายน 2561  โดยนำเอกสารไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก  ประกอบด้วย (1) บัตรประจำตัวประชาชน  (2) ใบสำคัญ สด.9  (3) หมายเรียก สด.35 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 1 / 2560”

ภาพกิจกรรม

หนังสือเวียนราชการ

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38