รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 462 คน รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ตรวจโดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563”

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและร่วมเสวนา กับ เครือข่ายศิษย์เก่าจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม “โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม”

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ”

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560-2564
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38