รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา
ข่าวทั่วไป
ข่าวกองพัฒนานักศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
หนังสือเวียนราชการ

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับจิตอาสา จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ในโครการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กองพัฒนานักศึกษารณรงค์วินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษาจัดรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขับขี่ปลอดภัย  การสวมหมวกนิรภัย  และการข้ามสะพานลอย 100%  โดยรับสมัครนักศึกษาจิตอาสาร่วมรณรงค์บริเวณทางเข้าประตู 1 และ ประตู 3 เริ่มรณรงค์เวลา 08.00 – 09.00 น.และเวลา 15.30 – 16.00 น.ของทุกวัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน  โดยภายในเดือนกันยายน จะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในมาตรการสวมหมวกนิรภัยเข้าพื้นที่ และการข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีวินัยของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษารณรงค์วินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัย”

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา โดยงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่นี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและชี้แนะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ได้ทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติดูแลนักศึกษาในขณะศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ อ่านเพิ่มเติม “โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561”

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม ราชภัฏ และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม ราชภัฏ หมายคามว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561”

โครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” 2561

เผยเเพร่เมื่อ

ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” ประจำปี 2561 ณ โถงล่างอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.เป็นวิทยากรให้ความรู้สุขภาพและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ

อ่านเพิ่มเติม “โครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” 2561″

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38