รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”

กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา2.2 กิจกรรมดี กีฬาดี

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่่ 9 เมษายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทโควตา 2.2 (กิจกรรมดี กีฬาดี) ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา2.2 กิจกรรมดี กีฬาดี”

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนามหาวิทยาลัย”

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนามหาวิทยาลัย” ขึ้น ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 โดยมีศิษย์เก่ายุควิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ  และยุคมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ จำนวน 30 คน โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา  และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ให้เข้มแข็ง เพื่อจะหาวิธีการดำเนินงานศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป อ่านเพิ่มเติม “โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนามหาวิทยาลัย””

กีฬาประเพณี จตุรมิตร ครั้งที่ 19

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 19 แคแสดเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กีฬาประเพณี จตุรมิตร ครั้งที่ 19”

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำห้วยทรายติดโรงแรมภูพานเพลส

เผยเเพร่เมื่อ

22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา บุคลากรจิตอาสามหาวิทยาลัยาชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำห้วยทรายติดโรงแรมภูพานเพลส

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำห้วยทรายติดโรงแรมภูพานเพลส”

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38