รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
ข่าวทั่วไป
ข่าวกองพัฒนานักศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
หนังสือเวียนราชการ

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษารณรงค์วินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษาจัดรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขับขี่ปลอดภัย  การสวมหมวกนิรภัย  และการข้ามสะพานลอย 100%  โดยรับสมัครนักศึกษาจิตอาสาร่วมรณรงค์บริเวณทางเข้าประตู 1 และ ประตู 3 เริ่มรณรงค์เวลา 08.00 – 09.00 น.และเวลา 15.30 – 16.00 น.ของทุกวัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน  โดยภายในเดือนกันยายน จะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในมาตรการสวมหมวกนิรภัยเข้าพื้นที่ และการข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีวินัยของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษารณรงค์วินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัย”

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา โดยงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่นี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและชี้แนะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ได้ทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติดูแลนักศึกษาในขณะศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ อ่านเพิ่มเติม “โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561”

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม ราชภัฏ และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม ราชภัฏ หมายคามว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561”

โครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” 2561

เผยเเพร่เมื่อ

ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” ประจำปี 2561 ณ โถงล่างอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.เป็นวิทยากรให้ความรู้สุขภาพและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ

อ่านเพิ่มเติม “โครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” 2561″

ประเพณีราชภัฏยาตราสมมมาพระธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จัดงานโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะเข้าร่วมเดินในขบวนอย่างสวยงาม อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีราชภัฏยาตราสมมมาพระธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38