ข่าวสารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวสารหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/ศิษย์เก่า

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

LikeBox

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
รณรงค์วินัยจราจร
วินัยจราจร สะท้อน วินัยชาติ

วินัยจราจร สะท้อน วินัยชาติ

โพสต์โดย งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2019
คู่มือกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560-2564
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำกองพัฒฯ

แนะนำกองพัฒนานักศึกษา

แนะนำกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดทำวิดีโอข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ) รายละเอียดตามคลิปวีดีโอ ดังต่อไปนี้และขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ทำแบบประเมินกิจกรรมตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ : http://wow.in.th/bZUY

โพสต์โดย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
หางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ