แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์/ขอใช้สถานที่/ใบเบิก-การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์


แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ สถานที่

             เอกสารแนบแบบฟอร์ม(แบบที่ 1 บุคลากร)

             เอกสารแนบแบบฟอร์ม(แบบที่ 2 สำหรับนักศึกษา)

 


แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์

 


แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ


แบบฟอร์มสำหรับ การซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์

             ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมบำรุง

             ขออนุญาตซ่อม-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์