บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยธีราธาร
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : terasre2@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-871-3305 , 098-584-0286
ผอ.วาสนา
นางวาสนา จักรศรี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
E-mail : wassana.j@snru.ac.th , juksi1967@gmail.com
โทรศัพท์ : 093-438-7862 , 083-344-7278
IP Phone : 188
งานบริหารทั่วไป
sukanya
นางสาวสุกัญญา  ลามคำ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
E-mail : su_sukanya@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-671-3316
IP Phone : 190
noppawan
นางสาวนพวัลย์  ฝ่ายเทศ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : noppawan.f@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 084-419-1543
IP Phone : 192
bundit
นายบัณฑิต  ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : bundit.s@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-075-4948
IP Phone : 193
chaimongkon
นายชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
E-mail : chaimongkol@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 087-0404-542
IP Phone : 194
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
nirut
นายนิรุตย์  วิชาชาติ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
E-mail : nirut@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 088-538-0574 , 098-826-0226
IP Phone : 199
wuttichai
นายวุฒิชัย ไชยพร
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : wuttichai.c@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 098-114-7600
IP Phone : 197
นายวัชระ  น้อยนาง
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : watchara@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 098-068-5938
IP Phone : 198
นางกัลยาลักษณ์  โกษาแสง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : kalyaluk@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 09-3321-4396
IP Phone : 183
นายนัถพร  ข่วงทิพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
E-mail :
โทรศัพท์ : 09-8340-3199
IP Phone : 950
นายภรภัทร  วงศ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
E-mail :wongkalasin.w@hotmail.co.th
โทรศัพท์ :06-30593294
IP Phone : 199
งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
onsee
นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
E-mail : onsee@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-261-2076
IP Phone : 187
ekapong
นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : ekapong.p@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 084-260-3998
IP Phone : 182
jaruwan
นางสาวจารุวรรณ พรหมพิลา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : jarluwan@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 080-055-7534
IP Phone : 186
somchai
นายสมชาย  เพียมา
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
E-mail : somchai_p@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 08-9275-6140
IP Phone : 911,971
นางสาวอรปรียา  บุตรสอน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
E-mail :oonpreeya@snru.ac.th
โทรศัพท์ :09-0847-7407
IP Phone : 972
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
budsakorn
นางสาวบุษกร ถานทองดี
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : budsakon@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-749-4091
IP Phone : 959
ketnarin
นางเกศนรินทร์ อัยกร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : ketnarin.a@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-076-9334
IP Phone : 184
งานอนามัยและสุขาภิบาล
sunsanee
นางสาวศันสนีย์  สุดทอง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ(พรก.)
หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล
E-mail : sunsanee@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 080-193-2795
IP Phone : 185,196
นางสาวสุนิสา  บุญสาร
ตำแหน่ง  นักสุขศึกษา
E-mail :sunisa.bo57@snru.ac.th
โทรศัพท์ :09-9468-2018, 06-4654-0557
IP Phone : 185,196