บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยธีราธาร
   ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา
   ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   E-mail : terasre2@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 081-871-3305 , 098-584-0286
ผอ.วาสนา
   นางวาสนา จักรศรี
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
   E-mail : wassana.j@snru.ac.th , juksi1967@gmail.com
   โทรศัพท์ : 093-438-7862 , 083-344-7278

งานบริหารทั่วไป

sukanya
   นางสาวสุกัญญา  ลามคำ
   ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
   E-mail : su_sukanya@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 083-671-3316
noppawan
   นางสาวนพวัลย์  ฝ่ายเทศ
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : noppawan.f@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 084-419-1543
bundit
   นายบัณฑิต  ศิริวัฒน์
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   E-mail : bundit.s@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 083-075-4948

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

nirut
   นายนิรุตย์  วิชาชาติ
   ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน
   ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
   E-mail : nirut@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 088-538-0574 , 098-826-0226
wuttichai
   นายวุฒิชัย ไชยพร
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : wuttichai.c@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 098-114-7600
    นายวัชระ  น้อยนาง
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : watchara@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 098-068-5938
chaimongkon
  นายชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล
   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   E-mail : chaimongkol@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 087-0404-542
   นางกัลยาลักษณ์  โกษาแสง
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   E-mail : –
   โทรศัพท์ : 09-3321-4396
  นายนัถพร  ข่วงทิพย์
   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   E-mail : nattaporn.ao99@gmail.com
   โทรศัพท์ : 09-8340-3199
   นายวสันต์  วงศ์กาฬสินธุ์
   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   E-mail :
   โทรศัพท์ :

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

onsee
   นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ
   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้า
   งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
   E-mail : onsee@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 081-261-2076
ekapong
   นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : ekapong.p@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 084-260-3998
jaruwan
   นางสาวจารุวรรณ พรหมพิลา
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   E-mail : jarluwan@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 080-055-7534
somchai
   นายสมชาย  เพียมา
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
   E-mail : Chisom2534@gmail.com
   โทรศัพท์ : 089-275-6140

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

budsakorn
   นางสาวบุษกร ถานทองดี
   ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวและศิษย์
   เก่าสัมพันธ์
   E-mail : budsakon@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 081-749-4091
ketnarin
   นางเกศนรินทร์ อัยกร
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   E-mail : ketnarin.a@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 086-076-9334

งานอนามัยและสุขาภิบาล

  อาจารย์วิบูลย์สุข ตาลกุล
   ตำแหน่ง  หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล
   E-mail : –
   โทรศัพท์ : –
sunsanee
   นางสาวศันสนีย์  สุดทอง
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   E-mail : sunsanee@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 080-193-2795
   นางสาวสุนิสา  บุญสาร
   ตำแหน่ง  นักสุขศึกษา
   E-mail : –
   โทรศัพท์ : 091-563-6053