ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 118 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ 355 เข้าชม
  1. สำเนาหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข 0032.2/ว 512 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2560
  2. สำเนาหนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ จฬ.10.02/001 ลงวันที่ 8 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเทศน์มหาชาติ
  3. สำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ ศธ 0553/ว 0692 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย
  4. สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 461 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  5. สำเนาหนังสือ ธนาคารทหารไทย ที่ ผงบ.ผสย. 126/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ประเภทไม่มีหลักประกัน สำหรับลูกค้ารายใหม่