ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 7 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 142 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ 395 เข้าชม
  1. สำเนาหนังสือ จังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ว 311 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
  2. สำเนาหนังสือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/ศพย.ว.009 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
  3. สำเนาหนังสือ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0017.5/ว 10579 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
  4. สำเนาหนังสือ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ว 100889 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  5. สำเนาหนังสือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ พม53/สภ51/ว2416 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลและขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  6. สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(3)/ว 28 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Felloeships”
  7. สำเนาหนังสือ สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช 05.ว 326/2560 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 4