ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 7 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 143 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ 315 เข้าชม
  1. สำเนาหนังสือ จังหวัดสกลนคร ที่ สน 0017.5/ว 306 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(3)/ว 22 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North – South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561
  3. สำเนาหนังสือ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ว 10063 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware WannaCry
  4. สำเนาหนังสือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ 0506.3/ว 2925 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
  5. สำเนาหนังสือ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0017.5/ว 10002 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
  6. สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว 680 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป
  7. สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0507(4)/ว 26 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง กำหนดการจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560