ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 181 วันที่ 29 มิถุนายน 2560

เผยเเพร่เมื่อ 338 เข้าชม

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

  1. สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(3)/ว 34 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
  2. สำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ศธ 0567/2381 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”