รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 265 เข้าชม

 

61A77113กพน01W01 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา งบแผ่นดิน61

61A77214กพน04W01 โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์งานกิจการนักศึกษาและกองทุนการศึกษา

61P77214กพน01W03 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

61P77214กพน01W04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจองสนามออนไลน์

61P77214กพน02W03 กีฬาราชภัฏ ผีตาโขน 61P77214กพน02W04 กีฬารอบคัดเลือก

61P77214กพน02W05 กีฬารอบมหกรรม

61P77214กพน02W06 โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ

61P77214กพน02W07 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

61P77214กพน02W09 โครงการ TO BE NUMBER ONE ร้อยคนดี ร้อยคนเก่ง รวมเป็นหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

61P77214กพน03W01 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

61P77214กพน04W01 ประกันอุบัติเหตุ

61P77214กพน04W02 ประชุมผู้ปกครอง 2561

61P77214กพน05W01 ตรวจสุขภาพจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

61P77214กพน05W02 เสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษา

61P77214กพน07W03 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเปิดบ้านวันชาวหอ

61P77214กพน07W04 ออกค่ายภาษาเรียนรู้พัฒนาชุมชน

61P77214กพน07W05 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน