โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา(Unity team-building Leadership)

เผยเเพร่เมื่อ 193 เข้าชม

เมื่อวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา(Unity team-building Leadership) โดยนำกลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิธีการดำเนินงานทางด้านกิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย