กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 174 เข้าชม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา (มรสน.) พร้อมตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.) จำนวน 54 คน นำโดย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี และนายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการ “การสัมมนาและสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพงานด้านกิจการนักศึกษา ปี 2561” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้นำนักศึกษาของสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษาระหว่างกัน เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร