โครงการออกค่ายทอดสื่ออาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562

เผยเเพร่เมื่อ 301 เข้าชม

เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการออกค่ายอาสาเรียนรู้พัฒนาชุมชน ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร  ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงเพื่อที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันทั้งในกลุ่มของนักศึกษาและได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคมภายนอกห้องเรียน โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายและร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาหอพักใน