โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2562 Health and happiness organization

เผยเเพร่เมื่อ 62 เข้าชม

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2562 (Health and happiness organization) ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2562  ณ โถงล่าง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพของตนเองและประกอบกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชากรตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโอกาสที่อาจจะเกิดโรคขึ้นได้ โดยภายในโครงการบุคลากรให้ความสนใจตรวจสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้มีสิทธิ์รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง