หัวข้อข่าว

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ

วันราชภัฏ

ลงทะเบียนบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสุขภาพประจำปี2561

โครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 39 “ราชพฤกษ์เกมส์”

กิจกรรมอบรมแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ YOUNG LOVE รักเป็นปลอดภัย

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงในยุคไทยแลนด์ 4.0

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา รอบแรก

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560