หัวข้อข่าว

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีจิตอาสา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและการบริการนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างฯ

โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบขอรายงานจำนวนสมาชิกพร้อมค่าสมัครสมาชิกของชมรม

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา”2563