หัวข้อข่าว

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการ การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

มินิมาราธอน

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

แบบเสนอโครงการจัดกิจกรรมนักศึกษา (กจ. 1 – 10) ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ส่งโครงการเข้าประกวด ผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โครงการราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

พิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาฯ