หัวข้อข่าว

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีจิตอาสา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและการบริการนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างฯ

โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการเปิดโลกกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ SHOW & SHARE

โครงการราชภัฏจิตอาสา ภาค กศ.ป.

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2563

“ราชภัฏ สานใจ” บริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค – บริโภค ยาเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อมอบให้กับพี่น้อง”ชาวจังหวัดเลย”

กองพัฒนานักศึกษา เข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี