หัวข้อข่าว

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โครงการราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

พิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาฯ

กยศ.รวมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษากับการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กองพัฒนานักศึกษาจัดสอบสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำหน่วยหอพักนักศึกษา

โครงการ”การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดี อยู่ได้อย่างมีความสุข”

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562