หัวข้อข่าว

โครการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กองพัฒนานักศึกษารณรงค์วินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” 2561

ประเพณีราชภัฏยาตราสมมมาพระธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมชี้แจงนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ./กรอ.

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561