หัวข้อข่าว

กลุ่มผู้นำนักศึกษาศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมสร้างคนดีจิตสาธารณะ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน

กิจกรรม พบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม พบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม พบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ