หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมโครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ

วันราชภัฏ14 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการออกค่ายทอดสื่ออาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา(Unity team-building Leadership)

โครการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กองพัฒนานักศึกษารณรงค์วินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัย