กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

วีดีโอแนะนำ  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

……………………………………………………….. อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ่านเพิ่มเติม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

► นักศึกษาต้องปฏิบัติตน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร
2. ไปรายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารพิจารณาผ่อนผันทหารไปแล้ว ประธานกรรมการตรวจเลือกจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ให้ไว้เป็นหลักฐาน
3. ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารทุกปี จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผัน
4. ผู้ขอผ่อนผันทหาร ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนการตรวจเลือกทหาร มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

รายชื่อเรียงตามจังหวัด ก-ฮ

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การเป็นสมาชิกเครื่อข่ายหอพักนักศึกษาฯ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การเป็นสมาชิกเครื่อข่ายหอพักนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ ผู้ประกอบการหอพักเอกชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีสักขีพยานเป็นหน่วยงานราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลหอพักและพิธีลงนามในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหอพักเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจำนวน14 หอพัก ประกอบด้วย 1.หอพักชายสิมิลัน  2.หอพักหญิงธิดาทิพย์แมนชั่น  3.หอพักหญิงศุภวาสน์  4.หอพักหญิงผ่องใส  5.หอพักหญิงชนิตา  6.หอพักหญิงหทัยรัตน์  7.หอพักหญิงบ้านภิรมย์ทรัพย์  8.หอพักหญิงยูแอนด์เอ็นอพาร์ทเม้นท์  9.หอพักหญิงขวัญหทัย  10.หอพักหญิงธัญพร 11.หอพักชายมะลิวรรณ์  12.หอพักหญิงมยุเรศ  13.หอพักหญิงกุลรดา  14.หอพักหญิงจิลมิกาอพาร์ทเม้นท์  ซึ่งหอพักที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้จะได้รับการรับรองมาตรฐานการเข้าพัก จากคณะกรรมการโครงการเครือข่ายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป อ่านเพิ่มเติม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การเป็นสมาชิกเครื่อข่ายหอพักนักศึกษาฯ”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

และได้ส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้นักศึกษาไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก (สด.35) ห้วงเดือนเมษายน 2562

โดยนำเอกสารตัวจริงไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก  ประกอบด้วย (1) บัตรประจำตัวประชาชน  (2) ใบสำคัญ สด.9  (3) หมายเรียก สด.35

>>>จังหวัดบึงกาฬ

>>>จังหวัดนครพนม

>>>จังหวัดมุกดาหาร

>>>จังหวัดสกลนคร

>>>จังหวัดอื่นๆ