กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

วีดีโอแนะนำ  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

……………………………………………………….. อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ่านเพิ่มเติม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

► นักศึกษาต้องปฏิบัติตน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร
2. ไปรายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารพิจารณาผ่อนผันทหารไปแล้ว ประธานกรรมการตรวจเลือกจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ให้ไว้เป็นหลักฐาน
3. ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารทุกปี จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผัน
4. ผู้ขอผ่อนผันทหาร ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนการตรวจเลือกทหาร มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

รายชื่อเรียงตามจังหวัด ก-ฮ

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562”