ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers รุ่นที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ 352 เข้าชม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้จัดตั้ง  โครงการจิตอาสาเพื่อสังคมขึ้นครั้งแรก  เมื่อปีพ.ศ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคมที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต  นักศึกษา  ผู้สนใจ  เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการดังกล่าวรายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

Full Screen