ความสำคัญและความจำเป็นของงานกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา (Student Affiairs) เป็นงานบริการของสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
งานกิจการนักศึกษา หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการของสถาบันแก่นักศึกษา ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
11958254_758442487614692_2642005274809597761_o1. งานกิจการนักศึกษา
2. งานพัฒนาบุคลิคภาพและวินัย
3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
5. งานให้คำปรึกษาและแนะแนว
6. งานจัดหาทุนและจัดหางาน

        งานกิจการนักศึกษา เป็นงานที่จะส่งเสริมเติมเต็ม และสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ทำให้งานวิชาการเข้มแข็งขึ้นเป็นงานที่สอดคล้องและส่งเสริมนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนของชาติซึ่งแต่ละ รัฐบาลได้มีการประกาศเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษา หรือในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาซึ่งจะต้องใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ หรือแม้แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ได้มีการระบุไว้เป็นมาตรา มาตราหนึ่งว่า ‘รัฐพึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อความมั่นคงของรัฐ’ งานกิจการนักศึกษาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเท่าเทียมกับงานด้านการเรียนการสอน

 

ที่มา  :  สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2542).  คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ.  หน้า 9-10.