บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดร.วินิธา  พานิชย์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

E-mail : 
โทรศัพท์ : 
IP Phone : 
ผอ.วาสนา

นางวาสนา จักรศรี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

E-mail : wassana.j@snru.ac.th , juksi1967@gmail.com
โทรศัพท์ : 093-438-7862 , 083-344-7278
IP Phone : 188

งานบริหารทั่วไป

sukanya

นางสาวสุกัญญา  ลามคำ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

E-mail : su_sukanya@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-671-3316
IP Phone : 190
noppawan

นางสาวนพวัลย์  ฝ่ายเทศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : noppawan.f@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 084-419-1543
IP Phone : 192
bundit

นายบัณฑิต  ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : bundit.s@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-075-4948
IP Phone : 193
chaimongkon

นายชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail : chaimongkol@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 087-0404-542
IP Phone : 194

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

nirut

นายนิรุตย์  วิชาชาติ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

E-mail : nirut@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 088-538-0574 , 098-826-0226
IP Phone : 199
wuttichai

นายวุฒิชัย ไชยพร
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : wuttichai.c@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 098-114-7600
IP Phone : 197

นายวัชระ  น้อยนาง
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : watchara@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 098-068-5938
IP Phone : 198

นางกัลยาลักษณ์  โกษาแสง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : kalyaluk@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 09-3321-4396
IP Phone : 183

นายภรภัทร  วงศ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail :wongkalasin.w@hotmail.co.th
โทรศัพท์ :06-30593294
IP Phone : 199

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

onsee

นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

E-mail : onsee@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-261-2076
IP Phone : 187
ekapong

นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : ekapong.p@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 084-260-3998
IP Phone : 182
jaruwan

นางสาวจารุวรรณ พรมพิลา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : jarluwan@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 080-055-7534
IP Phone : 186
somchai

นายสมชาย  เพียมา
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

E-mail : somchai_p@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 08-9275-6140
IP Phone : 911,971

นางสาวอรปรียา  บุตรสอน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

E-mail :oonpreeya@snru.ac.th
โทรศัพท์ :09-0847-7407
IP Phone : 972

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

budsakorn

นางสาวบุษกร ถานทองดี
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

E-mail : budsakon@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-749-4091
IP Phone : 959
ketnarin

นางเกศนรินทร์ อัยกร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : ketnarin.a@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-076-9334
IP Phone : 184

งานอนามัยและสุขาภิบาล

sunsanee

นางสาวศันสนีย์  สุดทอง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พรก.)
หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล

E-mail : sunsanee@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 080-193-2795
IP Phone : 185,196

นางสาวสุนิสา  บุญสาร
ตำแหน่ง  นักสุขศึกษา

E-mail :sunisa.bo57@snru.ac.th
โทรศัพท์ :09-9468-2018, 06-4654-0557
IP Phone : 185,196

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

นายธีรยุทธ  สาแดง
ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์ DSS
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

E-mail : teerayut@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 063-698-6642
IP Phone : 167

นางสาวภาวิณี  สีมา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ)

E-mail : pawinee.s@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-360-1848
IP Phone : 167

นางสาวอรศิริ  ไชยเทพ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : Onsiri.c@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 064-050-0181
IP Phone : 167

นางสาวอนงนารถ  จักทองกาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ล่ามภาษามือ)

E-mail : anongnat@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 097-967-1951
IP Phone : 167

นางสาวอัมพาพันธ์  อรัญญวาท
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาพิเศษ (ล่ามภาษามือ)

E-mail : ampapan.ouy@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 095-194-8128
IP Phone : 167

นางสาวชุติกาญจน์  เพชรรักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : chutikan.poy@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 085-461-4655
IP Phone : 167

นางสาวสุภาภรณ์  นามโคตร
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : snamkkote@gmail.com
โทรศัพท์ : 082-887-0816
IP Phone : 167