แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 

แบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองการรับทุนการศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักกีฬา

 


แบบฟอร์มคำร้องขอทุนการศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา กองทุนคนดี  ศรีราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์มเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 


แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

แบบเสนอโครงการจัดกิจกรรมนักศึกษา (กจ. 1 – 10)

แบบฟอร์มขอจัดตั้ง / ต่ออายุชมรม

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบรายงานตัว นศท./นศท.ญ เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564


เอกสารสำหรับการกู้ยืม  กยศ./กรอ.

⬇⬇ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2564
➡️➡️สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
(เคยกู้มาแล้วในสถานศึกษาเดิมและมีความประสงค์กู้ยืมต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
➡️➡️และรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมมาเลย)
⏩⏩ขั้นตอนการการลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect