บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

Name

Position

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

>> งานบริหารทั่วไป

Name

Position

Name

Position

Name

Position

>> งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

>> งานสวัสดิการนักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

>> งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Name

Position

Name

Position

>> งานอนามัยและสุขาภิบาล

Name

Position

Name

Position

Name

Position

>> งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการDSS

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position