เอกสารเผยแพร่ กองพัฒนานักศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการบริการล่ามเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินและสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการขอจัดตั้งชมรม – ต่ออายุชมรมนักศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
         
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจััดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำคู่มือกิจการนักศึกษา คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
         
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย