ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารเผยแพร่
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

Facebook Fanpage

คู่มือกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560-2564
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำกองพัฒฯ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
หางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ