ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารเผยแพร่

Facebook Fanpage

คู่มือกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560-2564
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอ

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
หางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ