บริการออนไลน์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

E-service กองพัฒนานักศึกษา

บริการ 1  Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่าน www.facebook.com  >>คลิกลิงก์

บริการ 2  Facebook Fanpage : กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  >>คลิกลิงก์

บริการ 3 ระบบกิจกรรมนักศึกษา

ระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ( ทรานสคริปกิจกรรม )>>คลิกลิงก์

บริการ 4  ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา

จองห้องพัก​ แจ้งซ่อมบำรุง​หอพัก​ ขอใช้ห้อง​ ไปรษณีย์​หอพัก>>คลิกลิงก์

บริการ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร >>คลิกลิงก์

บริการ 6  ระบบแบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

บริการบันทึกคำร้องขอรับการให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์>>คลิกลิงก์

บริการ ระบบบันทึกการส่งเสริมสุขภาพ

บริการบันทึกข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร>>คลิกลิงก์

บริการ ระบบจองสนามกีฬา

บริการจองใช้สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย>>คลิกลิงก์

บริการ 9  แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการกองทุนสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ

แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการกองทุนสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร >>คลิกลิงก์

บริการ 10  ระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ยืม กยศ.กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้ คำยืนยันการขอกู้ยืม พิมพ์หน้าซองเอกสาร >>คลิกลิงก์