กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครอง โดยมีนายจำนง ภวภูตานนท์ณ มหาสารคาม เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และมีฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแลงานกิจการนักศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นวิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ. ศ. 2513 ให้งานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา ไปสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา และเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ 2538 พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏมีผลให้วิทยาลัยครูสกลนคร เป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร และงานกิจการนักศึกษาสังกัดสำนักกิจการนักศึกษา จากนั้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2547 พระบาทสมแด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนที่ พิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2547   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลให้สถาบันราชภัฏสกลนคร เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและกองพัฒนานักศึกษา  สังกัดสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง

อาคารอเนกประสงค์ (อ.20)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทร : 042-743854 , 042-970161 , 042-970163
Fax : 042-743854

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ 
08.30 – 16.30
วันเสาร์ – อาทิตย์
08.30 – 16.30
หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์