เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

               โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครอง โดยมีนายจำนง ภวภูตานนท์ณ มหาสารคาม เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และมีฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแลงานกิจการนักศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นวิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ. ศ. 2513 ให้งานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา ไปสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา และเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ 2538  พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏมีผลให้วิทยาลัยครูสกลนคร เป็นสถาบันราชภัฏ สกลนคร และงานกิจการนักศึกษาสังกัดสำนักกิจการนักศึกษา จากนั้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2547 พระบาทสมแด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนที่ พิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2547   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลให้สถาบันราชภัฏสกลนคร เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและกองพัฒนานักศึกษา  สังกัดสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ชื่อหน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ตั้ง

อาคารอเนกประสงค์ (อ.20)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

โทร : 042-743854 , 042-970161 , 042-970163
Fax : 042-743854
Website : sdd.snru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/sdd.snru

เปิดให้บริการ

08.30 – 16.30

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
วันเสาร์ – อาทิตย์

08.30 – 16.30

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

ปรัชญา

กิจกรรมดี  มีพลานามัย  ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม  ทำงานร่วมกับ

ชุมชนส่งเสริมพลานามัย

พันธกิจ

สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีทักษะวิชาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น