หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประชุมมอบหมายงานกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบมเชิงปฏิบัติการ Upskills ให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคม