การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์  ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญฯในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559  โดยจัดส่งแบบประวัติพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 6 ชุด  แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ภายในวันที่  25 พ.ค. 2559 (เพิ่มเติม…)

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

(เพิ่มเติม…)

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559

วันที่ 11 เม.ย.59 กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วม “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ณ ลาน ร.5 (เพิ่มเติม…)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมซ่อมแซมฝาย ที่อำเภอเต่างอย

วันที่ 18 เมย 59 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมซ่อมแซมฝาย ที่อำเภอเต่างอย (เพิ่มเติม…)

บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกลคนไม่โกง

วันที่ 28 เม.ย.59 อธิการบดี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกลคนไม่โกง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม…)

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี  ให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมส่งโครงการเข้าแข่งขัน (เพิ่มเติม…)