หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมประจำเดือนกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

1.เอกสารประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ “8 ชนเผ่าเชื่อมรากเหง้าสกลนคร”

กองพัฒนานักศึกษา : ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนฯ