หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

พิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2566

สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” มิตรภาพเหนือชัยชนะ

การประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี