ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม…)

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาที่มีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์)  ที่ต้องการจะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559 (รายงานตัว 2560)

ส่งเอกสารประกอบการผ่อนผันได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2559

เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนขัตฤกษ์  หากพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาอาจไม่ได้รับสิทธิผ่อนผัน สอบถามข้อมูล 0-4274-3854 , 09-8114-7600  (เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองเกียรติยศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองเกียรติยศ  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2560

(เพิ่มเติม…)