การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหา […]

Read more

แจ้งให้รายงานจำนวนสมาชิกชมรม

ตามที่งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  กำหนดให้ชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา  ภาคปกต […]

Read more

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติชมรมที่ได้ดำเนินการจัดตั้ง/ ต่ออายุชมร […]

Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้นักศึกษาหลายร้อยคนได้รับผล […]

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี 2560

กองพัฒนานักศึกษาขอประกาศหลักเกณฑ์วัธีการดำเนินการประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาล […]

Read more