แจ้งให้รายงานจำนวนสมาชิกชมรม

ตามที่งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  กำหนดให้ชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา  ภาคปกติที่ดำเนินการจัดตั้ง/ต่ออายุชมรม  ประจำปีการศึกษา 2560  รายงานจำนวนสมาชิกชมรมภายหลังจากการรับสมัครสมาชิกชมรมใน  “โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2560” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กันยายน 2560ซึ่งชมรมของท่านยังไม่ดำเนินการ(รายละเอียดชมรมตามเอกสารแนบ)ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้งให้ท่านเร่งดำเนินการรายงานจำนวนสมาชิกชมรม ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. หากพ้นไปจากวันและเวลาดังกล่าวชมรมของท่านจะไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง/ต่ออายุชมรม ตลอดจนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดๆในนามของชมรมได้

Full Screen