ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติชมรมที่ได้ดำเนินการจัดตั้ง/ ต่ออายุชมรม  ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อชมรม  ในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา  ภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 44  ชมรม  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

 

Full Screen