ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรชุมชน” ในโครงการ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี2560

เผยเเพร่เมื่อ 739 เข้าชม

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นหนึ่งส่วน ในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยโดยการเปิดเวทีโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย

ในโอกาสนี้ธนาคารจึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านจัดส่งทีมนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและการแข่งขันเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์  www.scb.co.th/th/csr