สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา และนายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุน ตลอดจนการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ
              เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นโดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1 และมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการทดสอบ
             ในการนี้ นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ผ่านการประเมินเป็น The Real Trainer วิศวกรสังคม รุ่น 1 อย่างเต็มภาคภูมิ มีศักดิ์และสิทธิ์เป็น The Real Trainer วิศวกรสังคมรุ่น 1 ต่อไป ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลสู่นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักสร้างนวัตกรรม สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยเหตุผล สู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมสืบไป

ผู้ช่วยอธิการบดี นำตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ ๒๒ -๒๓ เมษายน ๒๕๖๖
อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้นำตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

เผยเเพร่เมื่อ

► นักศึกษาต้องปฏิบัติตน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร
2. ไปรายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารพิจารณาผ่อนผันทหารไปแล้ว ประธานกรรมการตรวจเลือกจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ให้ไว้เป็นหลักฐาน
3. ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารทุกปี จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผัน
4. ผู้ขอผ่อนผันทหาร ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนการตรวจเลือกทหาร มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565”

มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการปีจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ร หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมให้โอวาท และ ผศ.วัฒนา สุวรรณไตรย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวแสดงความยินดี การสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ประสบความสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จากนั้นเป็นกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ และการร่วมแสดงความยินดีจากอาจารย์และนักศึกษารุ่นน้อง

อ่านเพิ่มเติม “มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”

งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เผยเเพร่เมื่อ

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การเป็นผู้มีจิตอาสา ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ม.ราชภัฏสกลนคร ซึ่งในวันแรกเป็นพิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ นางสาวศันสนีย์ สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR/AED การแก้ไขทางเดินหายใจอุดกั้น (Choking) ในเด็กและผู้ใหญ่ การจัดท่าพักฟื้นให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถดูแลตนเอง และดูแลคนรอบข้างได้เบื้องต้น ก่อนที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลและช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคนั้นลงได้ โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาจากหอพักใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหมดจำนวน ๖๐ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอากาศอำนวย อ่านเพิ่มเติม “งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

ประชุมมอบหมายงานกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ประชุมร่วมกับ ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ มอบหมายหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ กีฬานักศึกษา และกีฬาคณาจารย์และบุคลากร ในการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์” ซึ่งจะทำการแข่งขัน ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมมอบหมายงานกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์””

การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

เผยเเพร่เมื่อ

การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ โดยมีผู้นำนักศึกษา ทั้ง 8 องค์กร และ หัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี ทุกคณะเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2565 อ่านเพิ่มเติม “การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566”

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20  กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี  พร้อมกับ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  ประชุมร่วมกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเพื่อมอบหมายนโยบายการบริหารงาน และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการของแต่ละงานภายในกองพัฒนานักศึกษา อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร”

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1  งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565  มีอาจารย์ ดร. พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม  โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดารกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566 นี้

อ่านเพิ่มเติม “งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565”