กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ได้ให้การต้อนรับ คณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8  จากกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี  เพื่อประชุมและร่วมกันวางแผนและหาแนวทางในการดูแลนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีหัวหน้างานของกองพัฒนานักศึกษา  อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และผู้แทนจากโรงพยาบาลสกลนคร ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8”

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ มณฑลพิธี ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

สำหรับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี ได้รับชัยชนะประกาศอิสรภาพ มีเอกราชในราชอาณาจักร จนเป็นผืนแผ่นดินประเทศไทย ให้เป็นมรดกตกทอดถึงคนไทยในปัจจุบัน จึงกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย ถือได้ว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทหารทุกนายจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทย อ่านเพิ่มเติม “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566”

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 14 มกราคม 2566 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566”

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา  ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”  โดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และรับนโยบายจากผู้บริหาร ซึ่งมีผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์””

การประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2566

เผยเเพร่เมื่อ

การประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2566  วันศุกร์ที่  13 มกราคม 2566 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา อ่านเพิ่มเติม “การประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2566”

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลทั่วประทศได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีการเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานและเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล อ่านเพิ่มเติม “บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12”

ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 ประเภทโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมจามจุรี 1

อ่านเพิ่มเติม “ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566”

กองพัฒนานักศึกษา : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตากิจกรรมดี กีฬาดี ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการสอบสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตากิจกรรมดี กีฬาดี ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตากิจกรรมดี กีฬาดี ประจำปีการศึกษา 2566”