📌ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

วิธีการสมัคร

📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร

➡  💡 Download

📌 กรอกเอกสารใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย

📌 สแกนไฟล์เอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์และนำส่งใน  💡 ลิ้งค์ส่งใบสมัคร

หรือนำส่งเอกสารได้ที่

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1ในวันเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม “📌ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2”

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร20) กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562  เพื่อเป็นการเตรียมงานและการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายกองเกียรติยศ กองดุริยางค์  รวมบัณฑิตกำกับแถวบัณฑิต  ตรวจค้นบัณฑิต ตรวจนับและตัดแถวบัณฑิต  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม และการแพทย์และพยาบาล อ่านเพิ่มเติม “📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562”

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณสนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  ได้จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565    ผู้ช่วยศาตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 9 และมอบกล่องเครื่องแบบนักศึกษา ให้แก่คณบดีทั้ง 6 คณะ นำไปมอบกับนักศึกษา  จากนั้นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ นำนักศึกษากล่าวปฏิญานตน และประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีพร้อมทั้งจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อ่านเพิ่มเติม “📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565”

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี และการทำงานเป็นทีม”

เผยเเพร่เมื่อ

งานบริหารทั่วไป  กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี และการทำงานเป็นทีม”  ระหว่างวันที่ 19 –  20  สิงหาคม  2565 ณ โรงแรมฟอจูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม  โดยในระหว่างกิจกรรม มีวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”  และกิจกรรมอบรมในหัวข้อ”เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี  และการทำงานเป็นทีม” วิทยากรโดย คุณคณิศร์ บุญยง  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และนำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี และการทำงานเป็นทีม””

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหวครู นักศึกษา ภาค กศ.ป.

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 โดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู”  ให้กับนักศึกษาภาค กศ.ป. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู” โดยมีอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเพื่อให้นักศึกษาภาค กศ.ป. ได้แสดงออกถึงการน้อบน้อมต่อครู อาจารย์ผู้สอน พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ภาค กศ.ป. อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม “📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหวครู นักศึกษา ภาค กศ.ป.”

📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2565

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  ณ โถงล่างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ  อาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ภายใต้สังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกิจกรรมฯและเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ มีชมรมสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ทั้งสิ้น 28 ชมรม แบ่งเป็นชมรมในด้านต่างๆ 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม “📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2565”

📌กองพัฒนานักศึกษา : จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและใบเบิกเงินกู้ยืม กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและใบเบิกเงินกู้ยืม กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 2 ม.ราชภัฏสกลนคร โดย อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเกล้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม “📌กองพัฒนานักศึกษา : จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและใบเบิกเงินกู้ยืม กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565”