การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์  ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญฯในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559  โดยจัดส่งแบบประวัติพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 6 ชุด  แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ภายในวันที่  25 พ.ค. 2559

Full Screen