กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2564   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564”

กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 13.30 ห้องประชุมอาคาร 20  อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร หน่วยบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา DSS กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อ.มนตรี เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน สิทธิของนักศึกษาพิการที่ได้รับการบริหารจากมหาวิทยาลัย บทบาทของผู้ปกครอง และสิทธิประโยชน์การจดทะเบียนคนพิการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพิการในการสร้างโอกาสและการมีงานทำ จากนั้น ได้นำชมอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการประเภทต่างๆ ณ ศูนย์ DSS ม.ราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร”

กองพัฒนานักศึกษา : วิศวกรสังคม มรสน. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม แก่องคมนตรี รับฟังทางระบบออนไลน์

เผยเเพร่เมื่อ

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564   เวลา 13.30 -16.30 น.

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ม.ราชภัฏสกลนคร (ผ่านระบบ Zoom) โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ องคมนตรี ยังได้ร่วมอภิปรายซักถามและให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะผูู้บริหาร และผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : วิศวกรสังคม มรสน. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม แก่องคมนตรี รับฟังทางระบบออนไลน์”

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2564

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น.

นายไกรราศ แก้วดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 มีวาระเรื่อง แนะนำกรรมการและเลขานุการ การรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2564   การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  แบบสำรวจความต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัย  โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทั้งแบบห้องประชุม และระบบประชุมออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2564”

กองพัฒนานักศึกษา : จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น.

กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เนื่องในโอกาสทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคมของทุกปี  ณ โถงล่างหอประชุมมหาวชิลาลงกรณ และหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับวัคซีน  และบุคลากรทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น.

** อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569 พร้อมด้วยรองกิจการนักศึกษาประจำคณะทั้ง 6 คณะ และกลุ่มผู้นำนักศึกษา และหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569”

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข”

เผยเเพร่เมื่อ

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564นักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) โดยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา ภาคปกติ ได้ลงพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มอบถุงปันสุข จำนวน 85 ชุด เพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวสกลนครและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ถุงปันสุข จาก ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 200 ชุด และชุด PPE จำนวน 50 ชุด (อีก 115 ชุดจะลงพื้นมอบอีกครั้งหนึ่ง) โดยมีพี่น้องชาวสกลนคร รับมอบถุงปันสุข 3 หมู่บ้านประกอบด้วย อ่านเพิ่มเติม “วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข””

การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถอ่านประกาศและยื่นสมัครได้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา   “ดาวน์โหลดที่นี่”

Link ส่งใบสมัคร   “คลิ๊กที่นี่”

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

Click to access -2564.pdf