รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์

ขอเชิญชวน  นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฏจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด  ได้แก่

1.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

2.ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

3.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับหรือโดยสารรถยนต์

4.ไม่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งของมึนเมาใดๆเมื่อมีการขับขี่รถ (เมาไม่ขับ)

5.ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ใรขณะขับขี่รถ