ตารางปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2559

ตารางตารางปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2559

วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการเตรียมตัวก่อนการพ่นหมอกควัน


Full Screen