ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 1 / 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560 และได้ส่งหลักฐา […]

Read more