ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 1 / 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560 และได้ส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้นักศึกษาไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก (สด.35) ห้วงเดือนเมษายน 2561  โดยนำเอกสารไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก  ประกอบด้วย (1) บัตรประจำตัวประชาชน  (2) ใบสำคัญ สด.9  (3) หมายเรียก สด.35

กรุงเทพมหานคร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
เชียงราย
นครพนม
นครราชสีมา
นครสวรรค์
บึงกาฬ
ประจวบคีรีขันธ์
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
สระแก้ว
สระบุรี
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี