การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561


นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผัน


แนวปฏิบัติ

๑. เข้าอ่านประกาศ , แนวปฏิบัติ และ กรอกข้อมูล ที่ https://goo.gl/forms/q0JjbxKBohI5M5Qk2

๒.โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑

(กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานและนำมาในวันรับยื่นเรื่องผ่อนผันที่กำหนด)

๓.ส่งหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องผ่อนผัน ณ กองพัฒนานักศึกษา

(รายการละ ๑ ฉบับ ให้นักศึกษาลงนามรับรองสำเนาและระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ ทุกฉบับ และเรียงเอกสารตามนี้)

  • ๓.๑. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑
  • ๓.๒. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
  • ๓.๓. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
  • ๓.๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ๓.๕. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (กรณีที่อยู่ของนักศึกษาไม่ตรงกับ สด.9 และ สด.35 ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาด้วย)
  • ๓.๖. สำเนาบัตรนักศึกษา

๔.กองพัฒนานักศึกษาทำการรวบรวมรายชื่อและส่งทางสัสดีจังหวัดนั้นๆ

๕.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผัน