ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

โดยโครงการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน เพื่อเป็นโครงการ ฯ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในช่วงแรก ถึง 15 กรกฏาคม 2561 และเริ่มโครงการ 26 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2561

โดยการเข้าใช้ระบบ

เข้าสู่ระบบ ระบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ที่ http://volunteer.snru.ac.th

  • สำหรับนักศึกษา  ครั้งแรกลงชื่อเข้าใช้ กรอก username(รหัสประจำตัว) และ password(รหัสบัตรประชาชน) เป็นค่า เริ่มต้น สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
  • บุคลากร ครั้งแรกลงชื่อเข้าใช้ กรอก username(รหัสบัตรประชาชน) และ password(รหัสบัตรประชาชน) เป็นค่า เริ่มต้น สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

ขั้นตอนในการใช้งานระบบ

1.หน้าแรก 

1. ระบบจะแจ้งเตือนให้ยอมรับเป็นสมาชิกจิตอาสาก่อนใช้งานระบบได้ คลิกเข้าไปที่ข้อความ “คลิก”
2. เมนูการใช้งาน ประกอบด้วย
“ข้อมูลส่วนตัว เพิ่มข้อมูลจิตอาสา ข้อมูลจิตอาสา แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขรหัสผ่าน และคู่มือการใช้
งานระบบ (สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ จากเอกสารแนบท้ายได้ล่าง)”

        **ในช่วงเริ่มใช้ระบบรบกวนสมาชิกทุกท่านกรุณาอย่าพึ่งเปลี่ยนรหัสผ่าน**

 

2.หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจิตอาสา

แสดงข้อมูลรายละเอียดของสมาชิก พร้อมสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 

3. หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดำเนินการแก้ไขก่อนใช้งานระบบ

บังคับต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก่อนใช้งานระบบ และจะไม่สามารถแก้ไขรหัสประจำตัว สาย/สาขา และประเภท/คณะได้และต้องทำการติ๊กยอมรับเป็นสมาชิกจิตอาสา จึงสามารถใช้งานระบบได้ปกติ

 

4.หน้าแสดงข้อมูลจิตอาสาของสมาชิก

สามารถดำเนินการจัดการ แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วได้

5.หน้าเพิ่มและแก้ไขข้อมูลกิจกรรม

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับอยู่ และสามารถแนบรูปหรือไฟล์ประกอบการทำจิตอาสาได้สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้

6.หน้าแสดงข้อมูลจิตอาสาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

สามารถแสดงรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้วของแต่ละจิตอาสาที่บันทึกเข้าสู่ระบบได้

จบขั้นตอนการใช้งานระบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”