โครงการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ ก.พ. ปี 2561

เผยเเพร่เมื่อ 549 เข้าชม

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ ก.พ. ปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่  26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์  อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  โดยมีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ธีราธาร  ศรีมหา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และได้วิทยากรในการอบรม คือ คุณปิยะภูมิ  แสนพงษ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริการความรู้ตลอดจนทบทวนบทเรียนให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่าที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป