หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับมอบถุงปันสุข จากองคมนตรี

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเจลแอลกอฮอล์ “ราชภัฏสกลนครปันสุข”

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2565

นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ริมห้วยทราย

กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19