หัวข้อข่าว

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

📌กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี และการทำงานเป็นทีม”

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหวครู นักศึกษา ภาค กศ.ป.

📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและใบเบิกเงินกู้ยืม กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีพ

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา : นักศึกษากิจกรรมดี 2565 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”