กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

กองทุนเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปมอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน