หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมนักศึกษาหอพักในประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา : วิศวกรสังคม มรสน. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม แก่องคมนตรี รับฟังทางระบบออนไลน์

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2564

กองพัฒนานักศึกษา : จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569

กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับมอบถุงปันสุข จากองคมนตรี

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา