หัวข้อข่าว

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรม “อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม”

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

ผู้ช่วยอธิการบดี นำตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น