กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดย ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล