โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ

วันที่ 22 เมษายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มาเข้าร่วมในวันปัจฉิมนิเทศ โดยได้จัดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าครามและได้วิทยากรจากศูนย์คราม คุณแสนสุรีย์  เชื้อวังคำ หัวหน้างานศูนย์ครามสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ให้ความรู้