โครงการกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17 “ราชพฤกษ์เกมส์”

วันที่ 1 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโครงการกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17 “ราชพฤกษ์เกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร